دات نت نیوک

کتاب های چاپ شده

کتابهای منتشره

  

برنامة تخصصي تحليل و طراحي ستونها و ديوارهاي بتني CSICOL

برنامة تخصصي تحليل و طراحي ستونها و ديوارهاي بتني CSICOL
714 بازدید 0 امتیاز با 0 رای
  • نویسنده: سید مهدی داودنبی
  • ناشر: علم عمران
  • وضعیت چاپ: چاپ تمام
  • برنامة تخصصي تحليل و طراحي ستونها و ديوارهاي بتني CSICOL
خرید نسخه PDF
معرفی کتاب:

ستونها اجزاي اصلي نگهدارندة سازه بوده و وظيفة انتقال و هدايت بارها به سوي فونداسيون را بر عهده
دارند. طراحي ستونهاي بتن آرمه بر مبناي ضوابط مشخصي صورت مي گيرد. از جمل ة اين ضوابط كه حاكم
بر طرح كل سازه مي باشند مي توان به ميزان شكل پذير ي سازه (قاب معمولي، متوسط و شكل پذير )،
تعداد تركيبات بارگذاري، ... اشاره نمود . از ديگر ،P-Delta مهارشدگي و يا عدم مهار شدگي قاب، اثرات
عوامل مؤثر بر طراحي ستونها مي توان به منحن يهاي اندركنش و لنگر‐ انحناي متناظر مقطع ستون اشاره
كرد. منحني هاي اندركنش نشانگر ميزان مقا ومت ستون و منحني لنگر ‐ انحنا نشانگر ميزان شكل پذيري
ستون هستند. مهندس طراح مي بايست دربارة چگونگي ترسيم اين منحني ها و رفتار ستون اطلاعات كافي
داشته باشد تا بتواند ستون مناسبي را به لحاظ قابل قبول بودن از نظر معيارهاي مقاومت و شكل پذيري
طراحي كند.
بررسي كل ية مسائل عنوان شده و كنترل دقيق ضوابط آيين نامه در سازه اي كه داراي تعداد زيادي ستون
و تركيبات بارگذاري مختلف است باعث پيچيده شدن طراحي ستونها مي گردد . از سوي ديگر چنانچه
شكل ستون از حالتهاي متعارف آن نظير مستطيل، مربع و دايره به اشكال نامنظم هندسي تبديل ش ود و
توزيع آرماتورها در آن به صورت غير يكنواخت باشد، اين پيچيدگي افزايش م ي يابد . بنابراين در اين
حالت استفاده از يك نرم افزار مناسب كه قادر به طراحي ستون بر اساس ضوابط آيين نامه هاي معتبر باشد
ضروري به نظر مي رسد.
كتاب حاضر، مجموعه اي است كه به صورت تخصصي به بحث پيرامون طراحي ستونها و بررسي
ضوابط آيين نامه اي مرتبط با آنها مي پردازد. اين كتاب داراي دو بخش كلي است . يك بخش از كتاب به
بيان تئوري ها، روابط و ضوابط آيين نامه اي مربوط به طراحي ستونهاي بتن آرمه اختصاص دارد . مطالب اين
بخش از كتاب به لحاظ آموزش مفاه يم پايه اي طراحي ستونها داراي اهميت مي باشند. بخش ديگر كتاب
كه مكم ل بخش قبل مي باشد، مربوط به آموزش نرم افزار ي مناسب در زمينة طراحي ستونها به نام
بوده و به صورت تخصصي براي طر احي CSI است . اين نرم افزار از محصولات شركت CSICOL
ستونهاي بتن آرمه و ستونهاي مركب بتن فولاد با اشكال مختلف توسعه داده شده است.
اين كتاب داراي يازده فصل مختلف است . هفت فصل اول كتاب مربوط به آموزش و ارائة قابليتهاي
مي باشد. در فصول هشتم الي يازدهم نيز به ارائة مفاهيم پايه اي رفتا ر ستونها، CSICOL مختلف نرم افزار
حاكم بر (ACI 318- نحوة ترسيم رايانه اي منحني هاي اندركنش و لنگر‐ انحنا و ضوابط آيين نامه اي ( 95
طراحي پرداخته شده است. فصول مختلف كتاب عبارتند از:

فصل اول: آشنايي با برنامة
CSICOL فصل دوم: ساختار محيط گرافيكي برنامة
فصل سوم: تعريف مقطع
فصل چهارم: طراحي ستون
فصل پنجم: نتايج خروجي
فصل ششم: ايجاد گزارش
CSICOL فصل هفتم: مجموعه مثالهاي تخصصي برنامة
فصل هشتم: رفتار مقاطع بتن آرمه در خمش
فصل نهم: محاسبة رايانه اي منحني هاي اندركنش و لنگر‐ انحنا
ACI 318- فصل دهم: الگوريتم طراحي ستونهاي لاغر بتني بر اساس آيين نامه 95
P-Delta فصل يازدهم: تحليل

ا قبلی
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نظرات

ارسال
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.