کتاب های چاپ شده

کتابهای منتشره

  

طراحی لرزه ای سازه های بلند بر اساس عملکرد

طراحی لرزه ای سازه های بلند بر اساس عملکرد
2932 بازدید 0 امتیاز با 0 رای
 • نویسنده: گروه CTBUH
 • مترجم: شهریار طاوسی، پیمان عسکری نژاد، خشایار تجزیه چی
 • ناشر: علم عمران
 • کدکتاب: B132
 • سال انتشار: 1401
 • نوبت چاپ/ ویرایش: اول
 • قیمت: 450000 ریال
 • وضعیت چاپ: موجود
 • مقدمه کتاب: Download
 • لرزه ای، طراحی عملکرد، سازه بلند، CTBUH
خرید نسخه الکترونیک
معرفی کتاب:

در ســال 2008، کار گــروه لــرزه نــگاری شــورای ســاختمانهای بلنــد و زیســتگاه شــهری CTBUH نشــریه»توصیه هایــی بــرای طراحــی لــرزهای ســاختمانهای بلنــد« را تألیــف کــرد.
ایــن ســند و جلســات کارگــروه متعاقــب آن نشــان داد کــه اجمــاع متخصصــان بــر ایــن باورنــد کــه فرآینــد طراحــی لــرزه ای مبتنــی بــر عملکــرد PBSD اغلــب مناســبتر از رویکردهــای
مبتنــی بــر آییــن نامه هــای تجویــزی بــرای طراحــی ســاختمانهای بلنــد در مناطــق بــا لرزه خیــزی بــالا اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 75 درصــد از بلندتریــن ســاختمانهای تکمیل شــده در
ســال 2016 در مناطــق لرزه خیــز جهــان ســاخته شــده اند کــه در آنهــا نوعــی طراحــی و تحلیــل غیــر مبتنــی بــر دســتورالعمل بــرای تاییــد ســاختمان لازم بــوده اســت  Skyscraper The
Center, 2016 بدیهــی اســت کــه انتشــار اصــول طراحــی همــراه بــا از فرآینــد طراحــی PBSD بــرای مخاطبــان بیــن المللــی مفید خواهــد بــود. در نتیجــه، کارگــروه طراحی لــرزه ای مبتنی
بــر عملکــرد بــا هــدف ....

بعدی ا
 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
نظرات

ارسال
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.