اخبار

اخبار

(آرشیو ماه آذر 1396)


کتابی که پیش روی شماست یکی از 3 جلد و اولین جلد از این سری میباشد. این کتاب جلد اول از مجموعه سری »تحلیل اجزاءمحدود و بهینه‌سازی مدل با استفاده از Abaqus و MATLAB« می‌باشد. این سری کتب کاملا متفاوت از دیگر آثار موجود بوده و اندکی قدم فرات...